top of page
Image by Jack B

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw  therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Er is een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw therapeut.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de administrateur, een factuur kan opstellen.

Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zult u eerst geïnformeerd worden en expliciet om uw toestemming worden gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereen-komst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’

 • de kosten van het consult

"Ik bleef bij mijn woede, totdat ze me liet zien dat ze eigenlijk verdriet was."

bottom of page