top of page
Image by Jack B

Behandelovereenkomst en Algemene Voorwaarden

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens. Alle therapeuten, aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH, zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode.  De therapeut belooft zich maximaal in te zetten voor het best haalbare resultaat. Garanties kunnen echter niet gegeven worden, aangezien het resultaat ook afhankelijk is van de cliënt.

​Mocht u onverhoopt klachten hebben, kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging NBVH of SCAG.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 115,-- per consult. Te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst factuur.

Afzeggen van de afspraak dient minstens 2 werkdagen van te voren geschieden. Indien dit niet gebeurt, wordt de sessie volledig in rekening gebracht. · De cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals deze onderstaand te lezen zijn. __________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelovereenkomst tussen de therapeut van het instituut voor Zelf ontwikkeling en de cliënt / de cliënten

1.         Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor
           een  vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.   

2.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
            a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de
               verhouding therapeut – cliënt.
           b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en
               behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.         De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden
            worden beëindigd:
            a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
            b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
            c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen
                geven;

             d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze
                 behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen
                 cliënt en de therapeut;
             e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de
                 competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is
                 in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met
                 contraindicaties.

4.         De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een
           termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders
           afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.         Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie
            afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt betaalt binnen
           14  dagen na ontvangst van de factuur d.m.v. bankoverschrijving, tenzij anders afgesproken.

6.         Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe
           overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

7.         Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen van te voren te
           worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening
           wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt
           ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

8.        Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
           Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
           De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
           * Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
             verwijzing naar  een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
           * Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor het geanonimiseerde
             gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
           * Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
             administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
           * Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
              informeren en expliciet uw toestemming vragen.
           * Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard.

9.        De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere
            relevante  documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of
            een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige
            verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal
            20 jaar bewaard.
            Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het
            zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

​10.     Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd  
          worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
           * uw naam, adres en woonplaats
           * uw geboortedatum
           * de datum van de behandeling
           * een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’
           * de kosten van het consult

11.      De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH  en aangesloten bij het HBO Register
          Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
          De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan
          zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (www.nbvh.nl) of bij  
          SCAG (www.scag.nl)

12.     Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de
          therapeut). Er wordt  tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van
          vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald.
          Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij
          de politie worden gedaan.

​13.     Het instituut voor Zelf ontwikkeling en/of M.H. van Slijpe is niet aansprakelijk voor eventuele
          nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft
          verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in
          medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

14.    Het instituut voor Zelf ontwikkeling en/of M.H. van Slijpe is niet aansprakelijk voor schade die is
         ontstaan aan  eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de
         Gaast 39, 1274 AP Huizen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de
        hal en het gebruikmaken van het toilet.

"Dit is míjn leven. Ik bepaal welke weg ik insla."

bottom of page